Criteris d’avaluació i recuperació
(Emprenedoria, Economia 4t ESO i Economia 1r Batxillerat i
2n Batxillerat)

CRITERIS D’AVALUACIÓ Emprenedoria i Economia

L’avaluació ha de ser continuada i s’han de tenir en compte, principalment, l’observació sistemàtica del treball i l’actitud de l’alumne. A la matèria d’Economia es realitzaran diferents proves escrites al llarg de cada trimestre.

Recuperació: 

Per recuperar una avaluació suspesa o un curs pendent es proporcionaran tasques de recuperació que s’hauran d’entregar en el termini establert.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 1r Batxillerat (Economia i Funcionament de l’Empresa)

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana de notes d’exàmens i el treball de classe. La nota de cadascun dels exàmens ha de ser superior a 3 per tal de poder fer aquesta mitjana. La nota vindrà donada per la ponderació següent: 90% les competències pròpies de l’àmbit de l’economia i funcionament de l’empresa + 10% les competències de l’àmbit personal i social. Les proves seran d’un tema com a mínim.

Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5. En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del mateix curs acadèmic mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs. En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 2n Batxillerat

Es faran diferents controls durant el trimestre dividits en blocs.

La mitjana dels controls realitzats durant el trimestre, sumaran el 90% de la nota final.

El 10% restant estarà relacionat amb exercicis, deures, treballs, participació, esforç, comportament, etc.

No es farà mitjana si a alguna de les proves s’obté una nota igual o inferior al 3, considerant-se l’avaluació no superada.

  • Recuperació del trimestre:

Cada trimestre es farà una recuperació del trimestre anterior. La nota màxima de la recuperació serà un cinc.

Els alumnes que hagin obtingut un 4 en la nota final del trimestre, tenen l’opció de fer la recuperació o fer mitjana amb la resta de notes dels trimestres. En el cas que la mitjana dels tres trimestres no sigui de com a mínim un cinc, hauran de recuperar el trimestre suspès amb el 4.

  • Millorar nota:

A final del curs, els alumnes tindran la possibilitat de realitzar un examen per millorar la nota.

Recuperació:

Per recuperar una avaluació o un curs pendent, caldrà superar una prova escrita (si el professor ho considera necessari) de la matèria suspesa.

Per obtenir la nota de l’avaluació o del curs pendent, es farà la mitjana entre la nota obtinguda a la recuperació i 5.

Els comentaris estan tancats.