Criteris d’avaluació i recuperació
(Emprenedoria, Economia 4t ESO i Economia 1r Batxillerat i
2n Batxillerat)

CRITERIS D’AVALUACIÓ Emprenedoria i Economia

L’avaluació ha de ser continuada i s’han de tenir en compte, principalment, l’observació sistemàtica del treball i l’actitud de l’alumne

Modificació dels criteris de qualificació i de recuperació degut a la CoVid-19

Per avaluar la tercera avaluació es tindrà en compte la realització  o no, de les tasques encomanades.

Per obtenir la nota final de curs es farà la mitjana entre les notes obtingudes a la primera i la segona avaluació.  La nota de la tercera avaluació s’utilitzarà per pujar la mitjana entre zero i dos punts.

Recuperació: 

Per recuperar una avaluació suspesa o un curs pendent es proporcionaran tasques de recuperació que s’hauran d’entregar en el termini establert.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 1r Batxillerat (Economia i Economia d’empresa)

  • Avaluació per trimestre:

Es faran diferents controls durant el trimestre dividits en blocs.

La mitjana dels controls realitzats durant el trimestre, sumaran el 90% de la nota final.

El 10% restant estarà relacionat amb exercicis, deures, treballs, etc.

  • Recuperació del trimestre:

Cada trimestre es farà una recuperació del trimestre anterior. La nota màxima de la recuperació serà un cinc.

Els alumnes que hagin obtingut un 4 en la nota final del trimestre, tenen l’opció de fer la recuperació o fer mitjana amb la resta de notes dels trimestres. En el cas que la mitjana dels tres trimestres no sigui de com a mínim un cinc, hauran de recuperar el trimestre suspès amb el 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 2n Batxillerat

Es faran diferents controls durant el trimestre dividits en blocs.

La mitjana dels controls realitzats durant el trimestre, sumaran el 90% de la nota final.

El 10% restant estarà relacionat amb exercicis, deures, treballs, participació, esforç, comportament, etc.

  • Recuperació del trimestre:

Cada trimestre es farà una recuperació del trimestre anterior. La nota màxima de la recuperació serà un cinc.

Els alumnes que hagin obtingut un 4 en la nota final del trimestre, tenen l’opció de fer la recuperació o fer mitjana amb la resta de notes dels trimestres. En el cas que la mitjana dels tres trimestres no sigui de com a mínim un cinc, hauran de recuperar el trimestre suspès amb el 4.

  • Millorar nota:

A final del curs, els alumnes tindran la possibilitat de realitzar un examen del trimestre (o trimestres) que considerin per millorar la nota.

Modificació dels criteris de qualificació i de recuperació degut a la CoVid-19

Per avaluar la 3a avaluació, es tindran en compte les tasques realitzades setmanalment.

 Per obtenir la nota final de curs, la 1a i la 2a avaluació comptaran un 40% cadascuna, mentre que la 3a avaluació comptarà un 20%.

Recuperació:

Per recuperar una avaluació o un curs pendent, caldrà superar una prova escrita (si el professor ho considera necessari) de la matèria suspesa.

Per obtenir la nota de l’avaluació o del curs pendent, es farà la mitjana entre la nota obtinguda a la recuperació i 5.

Els comentaris estan tancats.